piątek, 28 września 2012

Cytaty Paulo Coelho ♥


Przed opisami chciałam napisać wam krótką notkę ode mnie do Was . Tak więc wiem , że nie często tutaj bywam ... ponieważ  coś wypadnie , nie mam czasu i czasem też i chęci , a nie mam tej chęci , dlatego że ja robię notkę , a tu widzę tylko 2 czy 3 komentarze , a nawet zero na 72 obserwatorów troszkę mało nie ?  Więc proszę Was komentujcie to zajmie Wam tylko chwilkę , a wiecie jak cieszy i daje chęć do dalszego pisania ? :)


'' W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. ''


'' Sko­ro nie można się cofnąć, trze­ba zna­leźć naj­lep­szy sposób, by pójść naprzód. ''


'' Ser­ce oba­wia się cier­pień [...] Po­wiedz mu, że strach przed cier­pieniem jest straszniej­szy niż sa­mo cier­pienie. I że żad­ne ser­ce nie cier­piało nig­dy, gdy sięgało po swo­je marzenia... ''


'' Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości. ''


'' Jeśli ktoś pro­si nas o po­moc, to znaczy że jes­teśmy jeszcze coś warci. '' 


'' Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości. ''


'' Co spra­wia, że człowiek zaczy­na niena­widzić sam siebie? Może tchórzos­two. Al­bo nieodłączny strach przed po­pełnianiem błędów, przed ro­bieniem nie te­go, cze­go in­ni oczekują.''


'' To możli­wość spełnienia marzeń spra­wia, że życie jest tak fascynujące. ''


'' Pielęgnuj swo­je marze­nia. Trzy­maj się swoich ideałów. Masze­ruj śmiało według mu­zyki, którą tyl­ko ty słyszysz. Wiel­kie biog­ra­fie pow­stają z ruchu do przo­du, a nie ogląda­nia się do tyłu. ''


'' Miłości trze­ba szu­kać wszędzie, na­wet za cenę długich godzin, dni,i ty­god­ni smut­ku i rozczarowań. ''


'' By­wa, że pier­wszej miłości się nie za­pomi­na, ale ona zaw­sze się kończy. ''


'' Wszys­tko, co zdarza się raz, może już się nie przy­darzyć nig­dy więcej, ale to, co zdarza się dwa ra­zy, zdarzy się na pew­no i trzeci. ''


'' Dlacze­go mam słuchać ser­ca? Bo nie uciszysz go nig­dy. I na­wet gdy­by uda­wał, że nie słyszysz, o czym mówi, na­dal będzie biło w two­jej pier­si i nie przes­ta­nie pow­tarzać ci te­go, co myśli o życiu i świecie. ''


'' Cze­kanie spra­wia ból. Za­pom­nienie spra­wia ból. Lecz nie móc podjąć żad­nej de­cyz­ji jest naj­dot­kliw­szym cierpieniem. ''


'' Umiera się na wiele spo­sobów: z miłości, z tęskno­ty, z roz­paczy, ze zmęcze­nia, z nudów, ze strachu... Umiera się nie dla­tego, by przes­tać żyć, lecz po to, by żyć inaczej. ''


'' Naj­gor­szym więzieniem jest przeszłość. ''


'' Zaw­sze trze­ba wie­dzieć, kiedy kończy się ja­kiś etap w życiu. Jeśli upar­cie chce­my w nim trwać dłużej niż to ko­nie­czne, tra­cimy ra­dość i sens te­go, co przed nami. ''


'' Los cza­sem roz­dziela blis­kich so­bie ludzi, żeby uświado­mić im, ile dla siebie znaczą. ''


'' Pamiętaj, że wszys­tko, co uczy­nisz w życiu, zos­ta­wi ja­kiś ślad.
Dla­tego miej świado­mość te­go, co robisz. ''


'' To, co dziś jest rzeczy­wis­tością, wczo­raj było niereal­nym marzeniem. ''


'' Bra­kuje nam od­wa­gi, żeby podążać za marze­niami, za zna­kami. Może stąd bie­rze się smutek? ''


'' Ko­bieta po pros­tu widzi rzeczy, których mężczyźni nie są w sta­nie zauważyć. ''


'' ...us­ta za­mykają się wte­dy, gdy mają do po­wie­dze­nia coś ważnego. '''' Bo w oczach tkwi siła duszy. ''


KOMENTUJCIE . 

~ Lenka 

1 komentarz:

  1. Ooo w końcu :D
    długo kazałaś czekać :)
    Ale doskonale Cię rozumiem, mało czasu ostatnio:)

    <3

    OdpowiedzUsuń

Mile widziane komentarze <3